Projekt "Po ROZ-UM do głowy""

Opis projektu
„Po ROZ-UM do szkoły”
Informacje podstawowe:
Nr i nazwa Poddziałania:                             RPSW.08.03.04. - Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego w budowaniu kompetencji kluczowych.
Tytuł projektu:                                                „Po ROZ-UM do szkoły”
Okres realizacji:                                              2018-01-01 - 2019-06-30
Obszar realizacji projektu:                         województwo świętokrzyskie
Beneficjent:                                                     Powiat Kazimierski/Zespól Placówek Szkolno - Wychowawczo - Rewalidacyjnych w Cudzynowicach
Wnioskowane dofinansowanie:             307 405,13 zł
Wkład własny:                                                 52 840,00 zł
Koszt przypadający na podmiot:              360 245,13 zł

Celem głównym projektu „Po ROZ-UM do szkoły” jest podniesienie jakości kształcenia i funkcjonowania szkoły, uczniów i nauczycieli Gimnazjum Specjalnego w Cudzynowicach.
W efekcie nastąpi rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli poprzez m.in.:
- udział uczniów w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, terapeutycznych opartych na działaniach praktycznych i doświadczeniach, rozwijających sprawność umysłową i psychofizyczną,
- uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach, kursach
- doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne podnoszące efektywność nauczania
W ramach projektu uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów: matematyka, informatyka, j. angielski i nauki przyrodnicze; w zajęciach indywidualnych z logopedii i terapii Warnkego, grupowych zajęciach z kinezyterapii, doradztwa edukacyjnego oraz zajęciach z funkcjonowania w środowisku. Uczniowie wezmą udział w 2-dniowej wycieczce edukacyjnej do Warszawy. Nauczyciele będą uczestniczyć w szkoleniach m.in. z couchingu, kompetencji wychowawczych i pracy z uczniem z zaburzeniami zachowania oraz w indywidualnych kursach podnoszących kwalifikacje. Szkoła wykorzystywać będzie dodatkowy sprzęt i pomoce dydaktyczne m.in. sprzęt do terapii Warnkego, siłownię zewnętrzną, mobilną pracownię komputerową oraz inne pomoce dydaktyczne i specjalistyczne do prowadzenia zajęć w projekcie.
W rezultacie po opuszczeniu programu 19 uczniów nabędzie kompetencje kluczowe, 13 nauczycieli uzyska dodatkowe kwalifikacje oraz kompetencje, a szkoła wykorzysta doposażenie pracowni przedmiotowych do prowadzenia zajęć.