Gimnazjum

Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny (gimnazjum) wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną z rejonu miejsca zamieszkania dziecka.

Do szkoły może uczęszczać młodzież z sąsiednich województw. Szkoła stwarza możliwość przyjęcia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego.

Uczniowie uczą się w klasach o małej liczebności, co umożliwia indywidualizację nauczania oraz skuteczne oddziaływanie dydaktyczno - wychowawcze.

Nauka w gimnazjum jest realizowana w oparciu o Indywidualne Programy Edukacyjno - Terapeutyczne opracowane dla każdego dziecka przez zespół specjalistów i nauczycieli naszej placówki.

Uczniowie gimnazjum są objęci oddziaływaniami terapeutycznymi:

  • zajęcia logopedyczne
  • zajęcia psychologiczne
  • terapia polisensoryczna
  • rehabilitacja ruchowa
  • EEG Biofeedback

Zajęcia dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.

Placówka zapewnia kontynuację nauki na poziomie ponadgimnazjalnym (Szkoła Przysposabiajaca do Pracy).

 

Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

Warunkiem przyjęcia ucznia do gimnazjum jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego na III etap edukacyjny (gimnazjum) wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną z rejonu miejsca zamieszkania dziecka.

Dzieci i młodzież kształcą się w oparciu o podstawę programową obowiązującą w szkole ogólnodostępnej z uwzględnieniem dostosowania programu do indywidualnych możliwości ucznia.

 

Uczniowie uczą się w klasach o małej liczebności, co umożliwia indywidualizację nauczania oraz skuteczne oddziaływanie dydaktyczno - wychowawcze.

Do szkoły może uczęszczać młodzież z sąsiednich województw. Szkoła stwarza możliwość przyjęcia ucznia w trakcie trwania roku szkolnego.

 

Istnieje możliwość uczestnictwa dziecka w specjalistycznych zajęciach terapeutycznych zarówno w formach indywidualnych, jak i grupowych (na podstawie zaleceń specjalistów).

Placówka zapewnia kontynuację nauki na poziomie ponadgimnazjalnym (Zasadnicza Szkoła Zawodowa).