Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze w Ośrodku Rewalidacyjno - Wychowawczym

dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku od 3 do 25 roku życia

Zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze obejmują stymulowanie rozwoju dzieci, rozwijanie zainteresowania otoczeniem oraz uzyskiwanie niezależności od innych w funkcjonowaniu w życiu codziennym.

Zakres działań realizowanych podczas zajęć rewalidacyjno - wychowawczych uwzględnia m.in. naukę nawiązywania kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości uczestnika, kształtowanie sposobu komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom uczestnika oraz usprawnianie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki, wyrabianie orientacji w schemacie własnego ciała i orientacji przestrzennej.

 

Ośrodek zapewnia w szczególności udział w zajęciach specjalistycznych, dostosowanych do potrzeb wychowanków, w szczególności w zakresie terapii psychologicznej, logopedycznej i rewalidacji, w tym ruchowej.

Zajęcia organizowane są w formie zespołowych lub indywidualnych zajęć rewalidacyjno - wychowawczych we współpracy z rodzicami.

 

Ośrodek wspomaga rodziców (opiekunów prawnych) w pełnieniu funkcji wychowawczych, edukacyjnych, w szczególności przez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia.

Warunkiem przyjęcia dziecka do Ośrodka jest uzyskanie orzeczenia o potrzebie objęcia zajęciami rewalidacyjno - wychowawczymi, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną z rejonu miejsca zamieszkania dziecka.