Dbamy o wszechstronny rozwój naszych uczniów poprzez prowadzenie szeroko rozumianych zajęć terapeutycznych:

- zajęcia logopedyczne

są przeznaczone dla uczniów ze stwierdzonymi zaburzeniami mowy. Prowadzącymi są doświadczeni logopedzi. Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej i grupowej. Gabinet logopedyczny wyposażony jest w wiele pomocy, w tym multimedialnych. Przyjazna atmosfera zajęć sprzyja poczuciu bezpieczeństwa i akceptacji ucznia.

 

- rehabilitacja ruchowa

Zajęcia rehabilitacji ruchowej odbywają się w przestronnej, nowocześnie wyposażonej sali do ćwiczeń. Każde dziecko ma ustalany indywidualny plan dostosowany do jego możliwości funkcjonalnych i rodzaju schorzenia. Postępowanie terapeutyczne ma charakter zintegrowanych oddziaływań korekcyjno - wychowawczych obejmujących rozwój sprawności psychomotorycznych, reedukację prawidłowych nawyków ruchowych, a także rozwój funkcji poznawczych. W zajęciach wykorzystywane są założenia terapii PNF (Prioprioceptive Neuromuscular Facilitation), elementy metody Dobosiewicz, metody Sherborne, a także Kinesilogy Taping. Zajęciami rehabilitacji ruchowej obejmowane są dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, z wadami postawy, skoliozami, a także uczniowie ze wzmożoną potrzebą stymulacji ruchowej - dzieci z autyzmem, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim, zespołem Downa.

 

- terapia EEG Biofeedback

polega na obserwacji zapisu fal mózgowych, wychwytywaniu elementów wykorzystywanych w zbyt małym stopniu i ich trenowaniu. Celem zajęć jest poprawa funkcjonowania ucznia poprzez polepszenie czynności bioelektrycznej mózgu wraz z ukierunkowaniem i wzmocnieniem koncentracji uwagi, hamowania stanów nadmiernego pobudzenia, stanów nadmiernego hamowania lub obu równocześnie. Treningi poprawiają koncentrację uwagi, szybkość myślenia, kreatywność, pamięć, polepszają nastrój.  Metoda jest bezpieczna, przyjemna i jako sposób uczenia się nie ma żadnych ubocznych działań.

 

- terapia psychologiczna i pedagogiczna

ma na celu kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, odreagowywania napięć leżących u podłoża niewłaściwych zachowań, korygowanie obrazu siebie i kształcenie poczucia własnej wartości, rozwijanie mocnych stron dziecka.

 

- stosowana analiza zachowania

jest metodą, która wykorzystuje  prawa uczenia się,  takie jak warunkowania klasyczne i  warunkowanie instrumentalne,  w pracy z osobami z zaburzeniami rozwojowymi, w tym z autyzmem.

- gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowej postawy ciała u dzieci, korygowanie często występujących wad i odchyleń od normy.

 

- terapia integracji sensorycznej 

polega na dostarczeniu kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych w taki sposób, że dziecko spontanicznie będzie formułowało reakcje adaptacyjne poprawiające integrację tych bodźców. Podczas terapii integracji sensorycznej relacje zachodzące między procesami sensorycznymi i zachowaniem ruchowym kształtują i poprawiają połączenia synaptyczne w ośrodkowym układzie nerwowym ( Aires 1991). Zajęcia mają charakter zabawy, w której dziecko chętnie uczestniczy.

 

- terapia integracji polisensorycznej w Sali Doświadczania Świata

ma na celu stymulację organizmu poprzez określone wrażenia i działania na poszczególne zmysły, tj. czucia proproceptywnego, dotyku, węchu, smaku, wzroku, słuchu tak, by umożliwić dzieciom wielozmysłowe poznawanie świata

 

- zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej dla danego etapu edukacyjnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych

- zajęcia metodą Marii Montessori

Celem jest rozwijanie indywidualnych cech osobowości, w formowaniu prawidłowego charakteru, zdobywaniu wiedzy, umiejętności szkolnych i współdziałania. Zdaniem M. Montessori dzieciństwo to bardzo ważny okres dla rozwoju jednostki, w którym zachodzą wszystkie podstawowe procesy twórcze, nadające kształt osobowości. Dziecko wyposażone jest w wewnętrzną energię, która skłania je do aktywności i na tej spontanicznej potrzebie dziecka należy oprzeć wychowanie.

 

- zajęcia na basenie

 

- hortiterapia

- wykorzystuje zajęcia w ogrodzie, przebywanie wsród roślin w celu nie tylko zdrowia fizycznego i umysłowego człowieka, ale również w celu poprawienia jakości jego życia.

Zajęciaz elementami hortiterapii odbywają się w stworzonym przez pracowników ZPSWR "Ogrodzie zmysłów", stanowiącym dodatkową "salę terapeutyczną".

 

"Ogród zmysłów" został podzielony na kilka stref:

 • strefę dźwięku
 • strefę dotyku
 • strefę zapachu
 • strefę zabawy
 • łąkę kwiatową
 • strefę hodowcy
 • strefę "małego ornitologa

 

"Ogród zmysłów" daje możliwość uatrakcyjnienia zajęć z zakresu poznawania świata, arteterapii, muzykoterapii czy zajęć ruchowych. Nie ma piękniejszego przekazu od "mowy kwiatów", szumu traw, odgłosów dzwonków, śpiewu ptaków, brzęku owadów... Przyroda "przemawia" najpiękniej.

 

- hipoterapia

Zajęcia z hipoterapii odbywają się w Stadninie Koni Arabskich w Ksanach.

Celem terapii z koniem (z elementami jazdy konnej) jest przywrócenie pacjentom sprawności fizycznej i psychicznej w możliwym do osiągnięcia zakresie. Hipoterapeuta pełni rolę asekurującą, zapewniając bezpieczeństwo oraz rolę przewodnika w kontakcie ze zwierzęciem. Konie stosowane w hipoterapii dobiera się starannie pod kątem pożądanych cech (przede wszystkim cech charakteru). Muszą one być m.in.: łagodne, posłuszne, o odpowiedniej budowie i wieku.

Oddziaływania hipoterapeutyczne:

 • korygowanie postawy ciała
 • regulacja napięcia mięśniowego
 • doskonalenie równowagi, koordynacji, orientacji w przestrzeni, schematu własnego ciała, poczucia rytmu
 • stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego
 • zwiększenie poczucia własnej wartości, zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych
 • rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych
 • kontakt z przyrodą jako działanie motywacyjne